Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

   

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

 FUNDUSZU

SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Asystent osobisty osoby

niepełnosprawnej” - edycja 2022

 

DOFINASOWANIE

56 457,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

56 457,00 zł

 

Gmina Miasto Sieradz przystąpiła do realizacji rządowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, który jest finansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 56 457,00 zł.

 

Realizatorem Programujest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pomoc jest realizowana w formie dziennego wsparcia w zakresie pomocy w codziennym funkcjonowaniu i wypełnianiu ról społecznych. Wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyczyni się do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w codziennym życiu i otaczającym go środowisku.

Program jest adresowany do osób niepełnosprawnych  posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościzgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Miasto Sieradz.

Usługi w ramach Programuświadczone będą nieodpłatnie.

Usługę asystenta osobistego będą mogły wykonywać:

 

  • Osoby posiadające odpowiednie umiejętności i przygotowanie z co najmniej jednego z poniżej wymienionych zakresów: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  • osoby posiadające, co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym;
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Procedura przystąpienia do Programu:
Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia dostępnej w Punkcie Informacyjnym w MOPS przy ul. Polna 5 w Sieradzu.

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny: 43 651-14-02 – Dział Pomocy Środowiskowej.

Strefa banerowa