Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” jest projektem partnerskim współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
Realizatorami projektu są:

◼ Powiat Sieradzki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu-partner wiodący
◼ Gmina Miasto Sieradz- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
◼ Gmina Brzeźnio/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
◼ Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu
◼ Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU W SIERADZU

Okres realizacji projektu to 1.12.2017 r. do 31.04.2020 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 4 621 887,95 zł ( słownie cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych , 95/100) i obejmuje:

1) dofinansowanie 4 153 126,35 zł(słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia sześć złotych, 35/100), z następujących źródeł :

- ze środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 3 928 604,76 zł ( słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset cztery złote, 76/100)

- ze środków dotacji celowej w kwocie nieprzekraczającej 224 521,59 zł ( słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych, 59/100).

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 238 osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu sieradzkiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi społeczne w miejscu zamieszkania tj:
- asystenckie dla osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu asystenci osób niepełnosprawnych/asystenci osobiści osób niepełnosprawnych,
- opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, usługę tą realizować będą zatrudnieni do projektu opiekunowie.

Ponadto realizowane będą usługi poza miejscem zamieszkania tj:
- Krótkookresowy pobyt wytchnieniowy dla osób niesamodzielnych który będzie realizowany w formie zadania zleconego ,

- Usługa Transportowa dla osób niesamodzielnych których korzystanie z usługi wynika z infrastruktury(obszary wiejskie i słabo rozwinięta komunikacja) oraz potrzeb wynikających z niesamodzielności (transport specjalistyczny lub transport standardowy),

- Klub Seniora dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, realizowany będą zajęcia np. kulinaria,robótki ręczne, florystyczne, muzyczne, rozwiązywanie krzyżówek itp.

- Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego , możliwość korzystania z środowiskowej świetlicy dla osób niepełnosprawnych,gdzie będzie zapewniona opieka wykwalifikowanych osób, które będą prowadzić rożnego rodzaju zajęcia.

- Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, organizowane będą szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych lub niepełnosprawnych z zakresu: opieki higienicznej, opieki antyodleżynowej, pierwszej pomocy przedmedycznej itp.

Ponadto realizowane będą usługi wspierające dla opiekunów faktycznych tj. poradnictwo w tym psychologiczne. Usługa świadczona będzie przez specjalistów. Ponadto opiekunowie faktyczni będą mogli wziąć udział w szkoleniach w zakresie zwiększania umiejętności w opiece nad osobą niesamodzielną.

W ramach projektu będzie prowadzona praca socjalna z potencjalnymi uczestnikami.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji do projektu będą miały:

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- osoby z rodzin korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej będą miały pierwszeństwo podczas rekrutacji

 OŚWIADCZENIE

Gmina Miasto Sieradz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, informuje o gotowości instytucjonalnej do świadczenia usług w zakresie:
- Klubu Seniora
- realizacji usług opiekuńczych.

Informacji dot. Klubu Seniora oraz usług opiekuńczych udzielają pracownicy socjalni - MOPS Sieradz, ul. Polna 5 tel. 43 6511402.

Strefa banerowa