Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.

Pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oznacza to, że również opieka medyczna w trakcie ciąży, o której mowa w ww. ustawie, może być udzielona nie tylko przez lekarza ginekologa, ale również przez położną.

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka to 1000,00 zł na jedno dziecko.

Wniosek można złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia:

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Wniosek o przyznanie świadczenia można również pobrać i składać w Dziele Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Kościuszki 5 pok. nr 12.

DRUKI DO POBRANIA

  • Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – POBIERZ
  • Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – POBIERZ
  • Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – POBIERZ
  • Druk zaświadczenia lekarskiego – POBIERZ

 

Strefa banerowa