"500 +" od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ od 1 lipca 2019 r.

 

 

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko
w rodzinie, 
niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Wnioski można składać za pośrednictwem:


•    bankowości elektronicznej


•    Portalu informacyjno-usługowego emp@tia: www.empatia.mpips.gov.pl


•    Platformy Usług Elektronicznych ZUS: www.zus.pl/pueOd 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu, ul. Kościuszki 5 pok. Nr 12.Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 

 1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje
  i pozostaje  na  utrzymaniu  matki  albo  ojca,  z zastrzeżeniem opieki naprzemiennej  (zgodnie z orzeczeniem sądu), albo
 2. opiekunowi  faktycznemu  dziecka,  jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje
  i pozostaje  na  utrzymaniu  opiekuna faktycznego, albo
 3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 


Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 1. 1.    obywatelom polskim;

2.    cudzoziemcom: 

a)      do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b)      jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

c)      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d)     posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

e)      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 
– zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub

 – dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono  na  pobyt  i  pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom wymienionym powyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU  I WYPŁATA ŚWIADCZENIA


Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata zależy od terminu złożenia  prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku: 

 

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 31 października 2019 r. 
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r.

wypłata do 30 listopada 2019 r. 
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.

październik 2019 r.

wypłata do 31 grudnia 2019 r.

(z wyrównaniem od 1 października 2019 r.)

listopad 2019 r.

wypłata do 31 stycznia 2020 r.

(z wyrównaniem od 1 listopada 2019 r.)

grudzień 2019 r. -

wypłata do 29 lutego 2020 r.

(z wyrównaniem od 1 grudnia 2019 r.)

 

WAŻNE:

 

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na drugie
i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., od 1 lipca 2019 r. winny złożyć  jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby
te będą miały ustalone prawo do świadczenia  wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci  (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)  od 1 października 2019 r.


W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych
od 1 lipca 2019 r.  prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.


Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala  się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego.

Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.


Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.


Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego  na  wskazany  przez  niego  adres  poczty  elektronicznej
 – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania  od  tego  organu  informacji 
o przyznaniu świadczenia wychowawczego.


Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.


Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania  decyzji.


W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (w tym zmianę miejsca zamieszkania) osoba otrzymująca to świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu, mieszczącego się przy ul. Kościuszki 5 pok. nr 12.

 

 

 

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, który będzie obowiązywał
od 1 lipca 2019 r. można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

 

 

Najważniejsze zmiany, które wprowadziła ustawa:

 

 1. Likwidacja kryterium dochodowego
 2. Likwidacja procedury ustalania alimentów od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez osoby samotnie wychowujące dzieci.
 3. Wydłużony okres świadczeniowy. Świadczenie wychowawcze będzie przyznane do dnia 31 maja 2021 r.
 4. Brak decyzji administracyjnej. Przyznanie świadczenia wychowawczego, nie wymaga wydania decyzji.
 5. Wprowadzenie 3 miesięcznego terminu liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o 500+ (dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca
 6. Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka, w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

 

Strefa banerowa