Aktywni Od Dziś

AKTYWNI OD DZIŚ

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt „Aktywni od dziś” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

 

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

 

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

ul. Polna 18/20 (pok. 24)

Tel. 43 8274566 (koordynator projektu)

Tel. 43 6511402 (specjalista ds. uczestników)

 

Okres realizacji:

01.09.2020 – 30.06.2021

 

Celem głównym projektu:

Podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej i zawodowej 20 (10K, 10M) osób z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej do 30.06.2021 r.

Grupa docelowa:

- bezrobotni,

- osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP)

- osoby niepełnosprawne.

Budżet projektu:

Ogólna wartość projektu 421.351,25  zł z tego 63.200,00 zł stanowi wkład własny wniesiony w formie zasiłków celowych i okresowych.

Zadania w projekcie:

  1. Opracowanie Indywidulana Ścieżka Reintegracji (ISR). 
  2. Doradztwo psychologiczne
  3. Poradnictwo zawodowe.
  4. Praca socjalna oraz wsparcie dla otoczenia.
  5. Szkolenia komputerowe – 10 osób
  6. Prawa jazdy Kat B – 7 osób.
  7. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych – 20 osób (10 osób – opiekun osób starszych i chorych + 10 osób szkolenia dla kierowców).
  8. Realizację 3 lub 6 miesięcznych staży.
  9. Zasiłki i pomoc w naturze.

 

Opis projektu oraz zakładane rezultaty

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w postaci przygotowania ISR, zawarcia kontraktu socjalnego, realizacji poradnictwa oraz objecie danego uczestnika działaniami odpowiednimi dla jego potrzeb. Wsparcie w projekcie jest kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Długość, intensywność i charakter działań będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, zdiagnozowanych w fazie rekrutacji.

Umiejętności i kompetencje nabywane przez uczestników będą adekwatne do celu projektu i programu przewidzianego dla danego uczestnika. Wsparcie uczestników przyczyni się do ich aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia.

Strefa banerowa