WSPÓLPRACA Z ORGANIZACJAMI

Czym się zajmujemy

Informacje o organizacjach

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczych

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z upośledzeniem umysłowym oraz oraz takich których niepełnosprawność powstała w wyniku wypadków komunikacyjnych. Celem działania jest ochrona zdrowia, działania profilaktyczne, prozdrowotne i antyuzależnieniowe oraz edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Celem działania jest dążenie do aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i wspieranie ich rodzin.

Nieodpłatna działalność statutowa: Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinomprzez dążenie do poprawy ich sytuacji; Opieka społeczna dla dzieci ; Zapewnienie im bezpieczeństwa, działalność prewencyjna-organizacja świetlic profilaktycznych, realizacja programów profilaktycznych itp; działalność polegająca na niesieniu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej; Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy i innych form wspierania finansowego w ramach opieki społecznej; Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i profesjonalistów, min. organizacja konferencji i szkoleń; Działalność mająca na celu popularyzację różnych form ochrony środowiska; Działalność paramedyczna - inicjowanie wprowadzania najnowszych sposobów rehabilitacji osób niepełnosprawnych; Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane; Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana; Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna; Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego od dnia 23.12.2004r.

Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych

Koło terenowe Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu zapewnia odnalezienie sensu życia osobom tracącym wzrok poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Realizujemy indywidualne i grupowe szkolenia. Pomagamy niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia. Integrujemy środowisko i jesteśmy jego rzecznikami. Organizujemy szereg imprez integracyjnych poprzez sport, turystykę i rekraację, któore pomagają osobom niepełnosprawnym wzrokowo spotkanie się w jednym miejscu i jednym czasie. pełnią one róownież rolę terapii grupowej. Sia te są jeszcze niezbyt dobrze znane w środowisku ludzi zdrowych.

Stowarzyszenie Sieradzki Klub "AMAZONKA"

Stowarzyszenie nasze zajmuje się pomocą dla osób dotkniętych chorobą raka piersi. Organizuje i prowadzi wolontariat na rzecz potrzebujących wsparcia psychicznego po przeprowadzonej operacji piersi. Organizuje i prowadzi rehabilitację ruchową i psychologiczną dla członkiń Klubu. Podejmuje działania na rzecz wczesnego wykrywania raka piersi. Wspiera i integruje osoby dotknięte chorobą raka piersi. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Dążymy do tego aby problemy społeczne rozwiązywane były przy zaangażowaniu różnych instytucji działających na tym samych polu w tym samym celu. Promujemy model pracy partnerskiej, gdzie instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe, czy grupy nieformalne, wspólnie wypracowują pomysły na lepsze życie w swoim otoczeniu. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS" jest pozarządową organizacją wspierającą. Powstała w 1999 roku aby pomagać innym organizacjom pozarządowym (stowarzyszeniom, fundacjom itp.) Funkcjonujemy w Łodzi, a także w regionie, mając 5 biur lokalnych- w tym od czerwca także w Sieradzu. W toku naszej pracy poszukujemy wciąż odpowiedzi na pytanie, jak sprawić, aby ludziom chciało się chcieć? Bierność obywateli, brak zaangażowania, niskie zaufanie społeczne to problemy, do których rozwiązania dążyliśmy od zawsze. Centrum „OPUS" prowadzi wiele programów służących innym organizacjom w celu odpowiedzi na takie pytania jak: jakimi systemami mogą pracować? jak mogą usprawnić swą pracę? skąd i jak pozyskiwać dotacje? jak współpracować z innymi instytucjami? Szkolenia, doradztwo, konsultacje, wszechstronna pomoc w pozyskiwaniu funduszy dla organizacji pozarządowych i innych instytucji non - profit - oto nasz wkład w rozwiązywanie problemów społecznych. Pokazujemy ludziom, że warto angażować się w działania społeczne, a także interesować się życiem lokalnym, jak chociażby pracą samorządu. Uczymy również świadomych postaw z zakresu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Jako jedyna organizacja z województwa łódzkiego należymy do elitarnej Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Jesteśmy również członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Od lat dzielimy się również wiedzą i współpracujemy z organizacjami zza granicy (m.in. z instytucjami III sektora z Ukrainy, Białorusi, Hiszpanii, Portugalii czy Gruzji

STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA WYŻSZYCH WARTOŚCI LUDZKICH "DELPHI"

Jesteśmy Stowarzyszeniem zarejestrowanym od dnia 4 stycznia 2002 r. przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr 77785.

Stowarzyszenie powstało po Igrzyskach Paraolimpijskich w Sydney 2000r. z inicjatywy paraolimpijczyków - sportowców niepełnosprawnych oraz osób propagujących zdrowy styl życia i wdrażających w życie profilaktykę zdrowotną. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc paraolimpijczykom jako wzorcom osobowym, z których każdy człowiek może wziąć przykład oraz dzieciom niepełnosprawnym. Dodatkowe nasze cele:

* Pomoc każdemu człowiekowi będącemu w skrajnie trudnych i ciężkich warunkach życiowych,a w szczególności osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

* Krzewienie i wdrażanie idei zdrowego stylu życia oraz intelektualnego i duchowego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałań skutkom: alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych i chorób cywilizacyjnych.

* Krzewienie i wdrażanie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do osiągania szczęściai sukcesu w życiu.

* Wspieranie finansowe uczącej się młodzieży szczególnie uzdolnionej będącej w ciężkiej sytuacji materialnej.

* Finansowanie i współfinansowanie sportu wyczynowego i masowego, rekreacji i turystyki oraz innych form kultury fizycznej a w szczególności dla osób niepełnosprawnych.

* Propagowanie i praktyczne wdrażanie w życie terapii naturalnych.

Strefa banerowa