Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

                   

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU
SOLIDARNOŚCIOWEGO

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
- edycja 2023

DOFINASOWANIE
131 947,20zł

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
131 947,20zł

Gmina Miasto Sieradz przystąpiła do realizacji rządowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który jest finansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 131 947,20 zł.

Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pomoc jest realizowana w formie dziennego wsparcia w zakresie pomocy w codziennym funkcjonowaniu i wypełnianiu ról społecznych. Wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej przyczyni się do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w codziennym życiu i otaczającym go środowisku.

Program jest adresowany do osób niepełnosprawnych  posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Miasto Sieradz.

Usługi w ramach Programu świadczone będą nieodpłatnie.                                                                                                                              

Usługę asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) posiadające, co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt. 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Procedura przystąpienia do Programu:

Rekrutacja prowadzona na podstawie Karty zgłoszenia wraz  z wymaganymi załącznikami.

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt:

BIURO PROGRAMU MOPS w Sieradzu ul. Polna 18/20, pok. 25, tel.  43 827 45 66.

 

 

Strefa banerowa