Klub Seniora - Projekt Centrum Usług Społecznych

Centrum Usług Społecznych

CENTRUM USŁUG SPOŁECZCH W POWIECIE SIERADZKIM – projekt partnerski.

 

Realizatorzy projektu:

Powiat Sieradzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – LIDER

Gmina Miasto Sieradz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Brzeźnio – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU” w Sieradzu

 

Zadania realizowane przez MOPS w Sieradzu:

Klub seniora (KS) - dla 20 osób z terenu miasta Sieradza

1. Klub to placówka spotkań osób po 60 raku życia przeciwdziałająca osamotnieniu i marginalizacji seniorów.

2. Uczestnikami Klubu mogą być osoby niesamodzielne zamieszkujące na terenie Gminy Miasta Sieradz, po 60 rok życia.

3. Klub funkcjonuje w strukturze MOPS w Sieradzu w ramach Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej (zwanego dalej MCPS)  pod adresem: ul. Polna 18/20, 98-200 Sieradz. Do dyspozycji uczestnicy mają 2 pomieszczenia na codzienne spotkania, sale rehabilitacyjną, kuchenkę.

4. Uczestnictwo w zajęciach Klubu jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Zajęcia w Klubie odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00.

6. Działalność Klubu koordynuje opiekun, a bezpośredni nadzór sprawuje Kierownik Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Klubu jest pozytywnie zakończony proces rekrutacji (podpisanie niezbędnych dokumentów).

8. Rekrutacja do projekt będzie prowadzona w systemie ciągłym, w tym zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Dla uczestników  Klubu Seniora na codzienne spotkania zostanie zakupiona kawa, herbata, susz konferencyjny lub raz w miesiącu wyjście do kawiarni  itp. 

Uczestnicy spotkań KS będą uczestniczyć w następujących formach wsparcia:

- rozwijających umiejętności indywidualne (florystyczne, fotograficzne, kulinarne, muzyczne) – zajęcia organizowane cykliczne w zalezności od potrzeb grupy

- zajęciach sportow-rejreacyjnych – zajęcia realizowane przez rehabilitanta z dużym doświadczeniem

- wyjazdach na basen (Łódź, Uniejów) – wyjazdy organizowane raz na 2 m-ce.

- spotkania ze specjalistami – tematyka zgodnie z zapotrezbowaniem grupy uczestników (pogadanki) – proponowani specjaliści to lekarz, kosmetyczka, padolog, dietetyk itp

- wycieczki integracyjne – 3-4 dniowe wyjazdy na terenie województw łódzkiego – połaczone z zabawą, integracją oraz „chwilą dla siebie”  

- wyjścia do kina, teatru, restauracji, kawiarni, pizzeri, pierogarni, lodziarni itp. – spotkania organizowane poza siedziba KS – uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z wsparcia w formie opłącenia wyjścia (wyjścia grupowe – zorganizowane).

 

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres przedsięwzięcia na poziomie podstawowym:

 - utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których najczęściej przebywa podopieczny,

-  przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety podopiecznego lub ich donoszenie (np. ze stołówki), dokonywanie zakupów,

   - pomoc podopiecznemu w załatwianiu jego spraw we wszystkich instytucjach i urzędach,

   - podtrzymywanie kontaktów społecznych podopiecznego,

   - dotrzymywanie towarzystwa podopiecznemu podczas spacerów,

   - dbanie o indywidualne zainteresowania podopiecznego,

   - dbanie o podtrzymywanie kondycji podopiecznego,

   - pranie bielizny pościelowej i osobistej podopiecznego,

   - opieka higieniczno-sanitarna: mycie, czesanie, kąpiel, zmiana bielizny, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, układanie chorego w łóżku.

Ośrodek przyznając świadczenia usługowe ma obowiązek indywidualnie ustalić ich okres, miejsce  oraz zakres świadczenia.

Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są świadczeniami nieodpłatnymi bądź wydatki na te usługi podlegają zwrotowi w zależności od dochodu, na zasadach określonych przez Radę Miasta Sieradza.

W ramach projektu objęte zostanie 30 osób na łącznie 11.000 godzin.

Zadanie to będzie w całości zlecone – ponieważ MOPS nie posiada odpowiedniej kadry i doświadczenia w realizacji tego zadania. Świadczeniobiorcą zlecenia będzie jednostka wyłoniona spoza partnerów projektu, jednostka posiadająca długoletnie doświadczenie w świadczeniu usług opiekuńczych oraz odpowiednią kadrę.

 

Planowany temin zakończenia realizacji projektu: 30.04.2020 r.

 

Kontakt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

Polna 5

98-200 Sieradz

Tel. 43 8274566 – Klub Seniora

       43 6511402 – Usługi opiekuńcze

Strefa banerowa