NOWY START

 

PROGRAM NOWY START

 Projekt "Nowy Start" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020

 

"NOWY START"

GRUPA DOCELOWA

Projekt jest skierowany do grup docelowych miasta Sieradz osób fizycznych, które zamieszkują na obszarze Miasta Sieradza w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W ramach projektu obejmiemy wsparciem 100 osób (42 Kobiety, 58 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne z III profilu oraz 10 osób niepełnosprawnych. Celem głównym jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej i zawodowej 100 (42 Kobiety, 58 Mężczyzn) osób z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 10 osób z niepełnosprawnością poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej do 31.12.2018 r. Wśród grupy docelowej znajdują się: bezrobotni z III profilu pomocy, osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP) oraz osoby niepełnosprawne. Realizacja celu PI 9i RPO WŁ tj. przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie zapewniona poprzez realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej:

1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)

2. Doradztwo psychologiczne

3. Poradnictwo zawodowe

4. Prawa jazdy Kat B.

5. Szkolenia komputerowe

6. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych

7. Realizację 3 lub 4 miesięcznych staży

8. Praca socjalna

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE

ZAKRES SZKOLEŃ ZAWODOWYCH:

1. Sprzedawca 100 godzin + obsługa kasy fiskalnej 25 godzin x 10 osób

2. Kierowca samochodu ciężarowego z ADR dla 20 osób  poz. 4 w/w rankingu w ramach tego tematu zorganizowane zostaną szkolenia dające pełne uprawnienia do zawodu kierowcy zawodowego:

a) Prawo jazdy Kat. C obejmuje 20 godzin teorii i 30 godzin zajęć praktycznych

b) Prawo jazdy kat. C+E obejmuje 20 godzin teorii i 25 godzin zajęć praktycznych

c) Kurs kwalifikacji wstępnej 280 godzin  - 10 osób lub wstępnej przyspieszonej dla osób w wieku powyżej 23 lat obejmuje 140 godzin - 10 osób, w tym 260/130 godzin to zajęcia teorii, 16/8 godzin zajęcia w ruchu drogowym oraz 4/2 godziny jazdy w warunkach specjalnych (płyta poślizgowa)

d) Szkolenie ADR podstawy +cysterny 24 godziny +16 godzin teoria w grupie 10 osób i 2 godziny praktyka

3. Opiekun osoby starszej poz. 7 w/w rankingu dla 20 osób 100 godzin teorii. Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji oraz przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad osobami starszymi

4. Szkolenia/Kursy nieoznaczone dla 50 osób o różnej tematyce spójnej z potrzebami uczestnika i przewidywanymi miejscami pracy na lokalnym rynku.

STAŻE ZAWODOWE

Staż 3 lub 4 miesięczny dla 80 uczestników, którzy będą mieli takie predyspozycje i potrzeby zapisane w IPD

BIURO PROJEKTU

Sieradz 98-200

ul. Broniewskiego 19c

tel. 608 809 711, 43 827 45 66

Realizatorzy projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Przyszłości PROGRESS - lider projektu

TSL Consulting Dariusz Chudzik - partner projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu - partner projektu

 

 

Strefa banerowa