Informacje o projekcie

Podstawowe informacje o projekcie:

Projekt „Klucz do nowego jutra” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizator:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

Okres realizacji:

01.02.2021 – 31.12.2022

Celem głównym projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej i zawodowej 100 (50K, 50M) osób z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 5 osoby z niepełnosprawnością poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej do 31.12.2022 r. Wśród grupy docelowej znajdą się: bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w PUP), osoby bierne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne.

Opis projektu oraz zakładane rezultaty

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w postaci przygotowania ISR, zawarcia kontraktu socjalnego, realizacji poradnictwa oraz objecie danego uczestnika działaniami odpowiednimi dla jego potrzeb. Wsparcie w projekcie jest kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Długość, intensywność i charakter działań będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, zdiagnozowanych w fazie rekrutacji.

Umiejętności i kompetencje nabywane przez uczestników będą adekwatne do celu projektu i programu przewidzianego dla danego uczestnika. Wsparcie uczestników przyczyni się do ich aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia.

 

Budżet projektu:

Ogólna wartość projektu 1.828.314,60  zł z tego 274.250,00 zł stanowi wkład własny wniesiony w formie zasiłków celowych i okresowych.

Zadania w projekcie:

  1. Opracowanie Indywidulana Ścieżka Reintegracji (ISR). 
  2. Doradztwo psychologiczne
  3. Poradnictwo zawodowe oraz warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy.
  4. Praca socjalna.
  5. Szkolenia komputerowe – 70 osób
  6. Prawa jazdy Kat B – 15 osób.
  7. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych – 100 osób (70 osób – szkolenia zawodowe zgodnie z predyspozycjami uczestników + 30 osób szkolenia dla kierowców).
  8. Realizację 3 lub 6 miesięcznych staży.
  9. Zasiłki i pomoc w naturze.

Strefa banerowa