Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

 

 

DOFINANSOWANO
ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU
SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

DOFINASOWANIE
51 408,00zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI
51 408,00zł

 

Gmina Miasto Sieradz przystąpiła do realizacji rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, który jest finansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Łódzkiego z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 51 408,00 zł.

Realizatorem Programujest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi opieki wytchnieniowej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla członków rodzin, opiekunów którzy muszą podporządkowywać swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza dla nich życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących na terenie gminy Miasto Sieradz sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

• osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Usługi w ramach Programuświadczone będą nieodpłatnie.

Usługę opieki wytchnieniowej będą mogły wykonywać:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających z karty zgłoszenia do Programu;
  • osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane pisemnym oświadczeniem doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

W ramach Programu ustalony jest limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika - nie więcej niż 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Procedura przystąpienia do Programu:
Rekrutacja prowadzona na podstawie Karty zgłoszenia wraz  z wymaganymi załącznikami.

Prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny:

BIURO PROGRAMU MOPS w Sieradzu ul. Polna 18/20, pok. 25, tel. 43 827 45 66.

Strefa banerowa