Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy

____________________________________

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy osobom, które nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania mieszkania. Są trzy kryteria oceny wniosków: posiadanie prawa do lokalu, jego powierzchnia oraz dochód na członka rodziny.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

 • Najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu 
 • Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • Innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na przykład na skutek umowy użyczenia)
 • Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Jaka powierzchnia lokalu uprawnia do otrzymania dodatku?

 • Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierzemy pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia służące mieszkalnym  i gospodarczym potrzebom. Nie wliczamy balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.
 • Nie otrzymasz dodatku, jeśli  w Twoim mieszkaniu przypada na osobę więcej m2 powierzchni niż dopuszcza ustawa.
 • Ustalona przez ustawodawcę powierzchnia może być do 30 proc. większa lub do 50 proc. większa pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 • Większe limity obowiązują lokale zamieszkiwane przez osoby niepełnosprawne (poruszające się na wózku lub wymagające zamieszkiwania w oddzielnym pokoju) – trzeba to udowodnić. 

 

powierzchnia normatywna

ustępstwa dopuszczone w ustawie

dla 1 osoby

35 m2

 + 30% = 45,5 m2

 + 50% = 52,25 m2

dla 2 osób

40 m2

 + 30% = 52 m2

 + 50% = 60 m2

dla 3 osób

45 m2

  + 30% = 58,5 m2

 + 50% = 67,25 m2

dla 4 osób

55 m2

 + 30% = 71,5 m2

 + 50% = 82,25 m2

dla 5 osób

65 m2

 + 30% = 84,5 m2

  + 50% = 97,25 m2

dla 6 osób

70 m2

 + 30% = 91,0 m2

 + 50% = 105 m2

         
 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

Jakie są warunki dochodowe otrzymywania dodatku?

 • Trzecim warunkiem, który musisz spełniać, jeśli chcesz otrzymać dodatek mieszkaniowy, jest kryterium dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Pod uwagę bierze się średnią z trzech miesięcy  poprzedzających datę złożenia wniosku.
 • Dochód oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe, stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, stypendia szkolne, zasiłek szkolny, dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej i inne.
 • Do dochodu nie wliczamy świadczeń, np. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego, świadczenia wychowawczego, zasiłków celowych i okresowych z pomocy społecznej, zasiłku stałego, a także świadczeń rodzinnych i przysługujących do nich dodatków..
 • O dodatek może starać się osoba, której średni miesięczny dochód w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla osoby mieszkającej samotnie („gospodarstwo jednoosobowe”) – obecnie jest to 2 862,19 zł. Dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby („gospodarstwo wieloosobowe”), nie może on przekroczyć 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli 2 146,64 zł.

 

Jak ubiegać się o dodatek?

 • Od zarządcy lub administracji budynku pozyskaj potwierdzenie takich informacji, jak adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnię użytkową lokalu, wyposażenie lokalu, opłacany czynsz, opłata eksploatacyjna, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, opłaty za wodę, kanalizację, śmieci, centralne ogrzewanie.
 • Wypełnij deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące  poprzedzające datę złożenia wniosku. Załącz zaświadczenia poświadczające przedstawione dochody.
 • Jeśli jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, składasz zaświadczenie z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli albo oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu. Ponadto powinieneś dostarczyć rachunki dotyczące wydatków za centralne ogrzewanie, wodę, opłaty za odbiór nieczystości.
 • Pracownicy urzędu mogą przeprowadzić wywiad środowiskowy, by zweryfikować podane informacje.

 

Na jaki okres przyznawany jest dodatek i jak jest wypłacany?

 • Dodatek przyznajemy na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 • Wpływa on na konto administracji budynku i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc.
 • Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio.

 

Wniosek o przyznanie dodatku można również pobrać i składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Kościuszki 5 pok. nr 12.

 

 

 

 

 

 

Strefa banerowa