Projekt - Klucz do Nowego Jutra

 Projekt „Klucz do nowego jutra” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „KLUCZ DO NOWEGO JUTRA”.

 Okres realizacji projektu to 01.02.2021 – 31.12.2022.

 Ogólna wartość projektu 1.828.314,60  zł z tego 274.250,00 zł stanowi wkład własny wniesiony w formie zasiłków celowych i okresowych.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji i poziomu aktywności społecznej i zawodowej 100 osób (50 kobiet i 50 mężczyzn) z terenu miasta Sieradza zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 5 osoby z niepełnosprawnością.

Działania będą obejmowały realizację instrumentów aktywizacji społecznej, edukacyjnej oraz zawodowej.

Wśród grupy docelowej znajdą się: bezrobotni, osoby nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy), osoby bierne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne.

Realizacja celu tj. przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie zapewniona poprzez realizację działań z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej:

  1. Opracowanie Indywidulana Ścieżka Reintegracji;
  2. Doradztwo psychologiczne;
  3. Poradnictwo zawodowe oraz warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy;
  4. Praca socjalna;
  5. Szkolenia komputerowe;
  6. Prawa jazdy kat B;
  7. Realizację wysokiej jakości szkoleń zawodowych, w tym prawo jazdy kat. C+E;
  8. Realizację 3 lub 6 miesięcznych staży;
  9. Zasiłki i pomoc w naturze.

 

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie w postaci przygotowania Indywidulanej Ścieżki Reintegracji, zawarcia kontraktu socjalnego, realizacji poradnictwa oraz objecia danego uczestnika działaniami odpowiednimi dla jego potrzeb. Wsparcie w projekcie jest kompleksowe, dostosowane do zdiagnozowanych, indywidualnych potrzeb uczestników, realizowane w oparciu o stworzoną ścieżkę reintegracji i zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

Długość, intensywność i charakter działań będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, zdiagnozowanych w fazie rekrutacji.

Umiejętności i kompetencje nabywane przez uczestników będą adekwatne do celu projektu i programu przewidzianego dla danego uczestnika. Wsparcie uczestników przyczyni się do ich aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia.

 

Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Polna 18/20

98-200 Sieradz

tel. 43 827-45-66 lub 43 65-11-402

 

Strefa banerowa