KLAUZULA INF. RODO

INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informuje:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu jest Dyrektor działający w imieniu MOPS w Sieradzu – ul. Polna 5, 98-200 Sieradz, mops@sieradz.home.pl;
 • Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu –iod@mops.sieradz.eu;
 • Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy MOPS w Sieradzu a kontrahentami, oraz w celach określonych w udzielonych zgodach;
 • Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu przetwarzania;
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające w na zlecenie organów władzy publicznej.
 • Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępuj do jej danych oraz prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania usunięcia danych osobowych (,,bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy:
 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę)
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
 • przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych;
 • ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 •  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
 • kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych;
 • Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 • Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

Strefa banerowa