Dopłata do gazu ziemnego

REFUNDACJA PODATKU VAT DLA ODBIORCY PALIW GAZOWYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Mieszkańcom zużywającym gaz do ogrzewania domów lub budynków przysługuje dodatek gazowy, czyli refundacja kosztów podatku od towarów i usług (VAT), który od stycznia powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23% (w 2022 roku wynosił 0%.)

 

Komu przysługuje dodatek gazowy?

 

Dodatek gazowy przysługuje mieszkańcom, którzy:

 • jako główne źródło ogrzewania domu wykorzystują kocioł na paliwa gazowe (z sieci),
 • wpisali lub zgłosili źródło ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB,
 • spełniają kryterium dochodowe, czyli ich przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
  • 2100 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych lub
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowych.

 

Refundacja nie przysługuje osobom, które kupują butle z gazem, mają w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody. Źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do CEEB do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 21 grudnia 2022 r. (z wyjątkiem nowych źródeł ogrzewania, które powinny być zgłaszane na bieżąco).

 

Gospodarstwo domowe to:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Dochodem są także, inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np: alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłek szkolny), świadczenie rodzicielskie.

 

Wnioski o refundacje podatku VAT  składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

 

Wniosek o refundację składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego
 • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę.

 

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
 • od 1 sierpnia 2023 do 30 września 2024 r. - uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

 

W niektórych przypadkach potrzebne mogą być dodatkowe dokumenty, wymagane do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

 

WAŻNE:

Kwota VAT-u będzie zwracana na podstawie faktury rozrachunkowej za dostarczenie gazu (a nie faktury za prognozę opłat za gaz)!

Termin składania wniosku:

 • do dnia 30 września 2024 r. - w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 30 września 2024 r. - w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

 

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania refundacji podatku VAT, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o refundacji podatku VAT na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, organ przyjmujący wniosek, informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.

 

Wzór wniosku o refundację podatku VAT można pobrać ze strony internetowej MOPS
w Sieradzu, natomiast wersja papierowa jest dostępna w Dziale Świadczeń Rodzinnych
w Sieradzu przy ul. Kościuszki 5 pokój nr 12.

 

Jak złożyć wniosek o refundację podatku VAT?

 

Wnioski o refundacje podatku VAT można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, Platforma ePUAP;
 • osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ulicy Kościuszki 5/12 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

W przypadku złożenia wniosku o refundacje podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej  wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

 

Informacje przedstawione we wniosku o refundację podatku VAT składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.''. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Strefa banerowa