Grupa docelowa

projekt fundusze regionalne unijne

Projekt „RODZINA RAZEM” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

 

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru Gminy Miasta Sieradz. Wsparcie otrzyma grupa 30 rodzin (tj. ok 28K + 17M wraz z dziećmi tj. 90 os zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek zawartych w "Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020" i jednocześnie przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rekrutacja uczestników do projektu będzie otwarta. Uczestnictwo w projekcie zostanie zaproponowane przez pracowników MOPS klientom, zostaną rozwieszone ogłoszenia na tablicach informacyjnych MOPS, PUP oraz UM Sieradz. W sytuacji gdy powyższe formy rekrutacji okażą się mało skuteczne zostanie zakupione i wyemitowane ogłoszenie w lokalnym radio.

Podstawowe kryteria brane podczas rekrutacji to:

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- miejsce zamieszkania - gmina miasto Sieradz,

- korzystanie ze wsparcia pomocy społecznej,

- niepełnosprawność,

- potrzeba objęcia rodziny wsparciem asystenta rodziny.

Podczas rekrutacji pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym zagrożone zabraniem dzieci lub ograniczeniem praw rodzicielskich, rodziny, w których występuje niepełnosprawność. W większości będa to rodziny znane już pracownikom MOPS.

Jednak do projektu mogą zostać zrekrutowane również rodziny zgłaszające się z terenu gminy miasta Sieradza, które potrzebują wsparcia realizowanego w projekcie. Po weryfikacji deklaracji przystąpienia do projektu oraz ankiet osoby zostaną zaproszone na rozmowę z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny.

Na podstawie posiadanych dokumentów oraz po przeprowadzonych rozmowach zostanie utworzona lista  osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa składająca się z 5 rodzin.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z kryterium dostępu "Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum" jak i zgodnie z kryterium "Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego".

Mając na uwadze równość szans K i M wszelkie materiały promocyjne będą zawierały treści niedyskryminujące oraz będą operować językiem równościowym.

 

Strefa banerowa