Zadania

projekt fundusze regionalne unijne

Projekt „RODZINA RAZEM” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

- wsparcie indywidualne psychologiczne – średni 10 godzin na rodzinę – łącznie 300 godzin (XII/2016 – XII/2017) 

- warsztaty grupowe z psychologiem – wyjazd w plener dla całych rodzin – 3 grupy po 10 rodzin (V-VI/2017)

Zajęcia odbywały się będą poza MOPS i polegały będą na: zajęciach grupowych dla całych rodzin z psychologiem (integrujące rodzinę, ucząca rodzinę aktywnie spędzać czas), części rozrywkowej - gry i zabawy rodzinne (również wspierające relacje rodzinne), rozmowach indywidulanych całych rodzin lub poszczególnych członków rodzin z psychologiem. Podczas takiego spotkania pracę psychologa wspierał będzie pedagog, asystent rodziny oraz animator gier i zabaw dla rodzin. Zaplanowane godz. to 8-18. Podczas spotkania zapewniony będzie transport, ubezpieczenie, wyżywienie oraz opieka kadry projektu. Uzasadnieniem zorganizowania takowych zajęć w plenerze podyktowane jest odejściem od instytucji, tak aby uczestnicy poczuli się mniej skrepowani, zorganizowanie zajęć dla całych rodzin na terenie zielonym oraz spotkań.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Wsparcie specjalistyczne zostanie zorganizowane i przeprowadzone dla wszystkich dorosłych uczestników, będzie dostosowane do potrzeb i oczekiwań. Poradnictwo zaplanowano z zakresu:

- przemocy w rodzinie

- uzależnienia (dla dotkniętych tym problemem)

- prawa (alimenty, świadczenia rodzinne, wychowawcze, separacja, rozwód, spadki, podział majątku, uzyskanie prawa do lokalu komunalnego itp),

- ginekolog (profilaktyka, antykoncepcja),

- pedagog (problemy wychowawcze, jak wspierać dzieci)

- zgodne z potrzebą gr (z zakresu nie wymienionego wyżej a zgodnego z potrzebą uczestników projektu)

Zaplanowano śr po 2 spotkania grupowe z każdego tematu po 4h. Uczestnicy będą mieli możliwość zapisania się i uczestnictwie w spotkaniach z dowolnej ilości tematów. Podczas spotkań wydany zostanie susz konferencyjny i napoje. Po każdym spotkaniu będzie możliwość umówienia się na spotkanie indywidualne ze specjalistą. Zaplanowano po 5 h konsultacji indywidualnych dla rodziny.

Realizacja (XII/2016 – XII/2017)

WSPIERANIE RODZINY

W trakcie trwania projektu asystenci rodziny wybiorą 10 rodzin, w których problemem jest utrzymanie domu w czystości. W ramach projektu zostanie przeprowadzony konkurs "CZYSTY DOM".  Uczestnicy konkursu zostaną wyposażeni w pakiety startowe (środki chemiczne, mop, ściereczki) i wraz z asystentem rodziny wysprzątają cały dom oraz utrzymają go w czystości przez okres 3 m-cy. Komisja konkursowa (pracownik socjalny, asystent rodziny, koordynator projektu) będą dokonywali wizytacji (w chwili przystąpienia do konkursu, ok 2 tygodnie później oraz przez okres 3 m-cy min raz na 2 tygodnie).  Wszystkie wizyty będą udokumentowane zdjęciami oraz protokołem z wizyty. Domy najlepiej posprzątane i utrzymane w czystości zostaną nagrodzone. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody za udział. 

Realizacja I-IV/2017

GRUPA WSPARCIA

Utworzenie GRUPY WSPARCIA (GW) zorganizowanie cyklu spotkań dla uczestników, którzy mają podobne problemy (groźba zabrania dzieci z domu rodzinnego), chcą nimi się dzielić i wspierać wzajemnie. Liderem GW będzie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wykształcenie  oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, oraz doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie min 2 lata - np. psycholog, terapeuta, trener, prac. socjalny  itp.) W ramach realizowanych zadań w GW zaplanowano warsztaty kulinarne - wspólną organizację spotkania wigilijnego. W celu przygotowania spotkania zostanie wynajęty lokal (restauracja, kuchnia itp) przedstawiciele rodzin pod okiem kucharza przygotują tradycyjne potrawy wigilijne następnie przygotują stoły i zasiądą do świątecznego stołu z całymi rodzinami oraz asystentem rodziny, liderem GW, kadrą projektu. W ramach spotkania zaplanowano wspólne kolędowanie oraz drobne podarunki (art. spożywcze). GW skierowana będzie do wszystkich uczestników projektu tj. 45 osób. Uczestnictwo w jej zajęciach będzie dobrowolne.

Realizacja (XII/2016 – XII/2017)

PRACA NAD SOBĄ

Zorganizowanie cyklu konsultacji i zajęć z zakresu poprawy stanu zdrowia poszczególnych członków rodziny. W ramach powyższego zadania zostanie zorganizowane spotkanie z dietetykiem. Spotkanie to ma na celu uświadomienie oraz zachęcenie do zdrowego trybu życia zarówno całych rodzin jak i poszczególnych członków rodziny. Spotkanie z dietetykiem 4 h.

Realizacja V/2017

Strefa banerowa