Zatrudnienie dla asystenta rodziny

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sieradzu zatrudni asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

1) wykształcenie:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać pod numerem 43 6511402 wew. 560 lub 43  8274566 wew. 574.

 

Dokumenty prosimy składać w  siedzibie MOPS ul. Polna 5 (sekretariat) lub Polna 18/20 (Dział Organizacyjno-Kadrowy  pok.24).

 

 

 

Sieradz, dnia 17.12.2018 r.

 

 

Strefa banerowa