Wycieczka nad morze 2010

Realizacja wycieczki pod hasłem: "Narkotyki - chemiczna pułapka"

W dniach 23-26 sierpnia 2010 r. odbyła się wycieczka nad morze dla 20 osób niepełnosprawnych-uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Do wyjazdu mogło dojść dzięki środkom pozyskanym z aukcji prac oraz dofinansowaniu Urzędu Miasta - Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnicy wycieczki byli w Licheniu, Sztutowie, Trójmieście oraz w Ciechocinku. Głównym celem wycieczki było dostarczenie podstawowych wiadomości o substancjach odurzających jakimi są narkotyki oraz uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniem. Cele szczegółowe programu: promocja zdrowia, kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną, uświadomienie uczestnikom potrzeby wczesnej profilaktyki, która ma na celu zapobieganie chorobom, bądź innym niekorzystnym zjawiskom zdrowotnym, utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Ponadto rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych służących zdrowiu, nauka odpowiednich postaw społecznych, zaspokojenie potrzeb poznawczych i estetycznych osób niepełnosprawnych, rozwój zainteresowań, umacnianie więzi w grupie oraz nabywanie umiejętności współpracy, obowiązkowości, odpowiedzialności, poprawa świadomości zdrowotnej osób niepełnosprawnych.

Strefa banerowa