Nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych i kuratorów dla osób niepełnosprawnych, dla osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego i kuratora dla osoby niepełnosprawnej, dla osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Swoją kandydaturę należy zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu w formie papierowej na adres: 98-200 Sieradz, ul. Polna 5 lub elektronicznej na adres e-mail: mops@sieradz.home.pl

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, ul. Polna 5, 98 – 200 Sieradz, tel.: 43 65-11-402, adres e- mail: mops@sieradz.home.pl
 2. Celem zbierania danych jest prowadzenie rekrutacji.
 3. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z kandydatem.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podjęciu decyzji  w tym profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób, które zakwalifikowały się do dalszego etapu naboru i zostały umieszczone w protokole).
 10. Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną zwrócone na wskazany adres lub odebrane osobiście. W przypadku braku adresu po upływie miesiąca dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Strefa banerowa