INFORMACJA

ZMIANY W RÓŻNYCH FORMACH POMOCY FINANSOWEJ

Od początku 2024 roku ponownie będzie można składać wniosek o dodatek osłonowy, zmienią się zasady korzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego

DODATEK OSŁONOWY

Co to jest dodatek osłonowy

 

 
Dodatek osłonowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym zmniejszającym skutki inflacji i rosnących cen energii, które przysługuje mieszkańcom o niskich dochodach. Dodatek osłonowy po raz pierwszy pojawił się w 2022 roku. Wnioski można składać od 1 stycznia.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

Dodatek przysługuje mieszkańcom, których dochód wynosi

 • maksymalnie 2100 zł miesięcznie dla osób gospodarujących samotnie
 • maksymalnie 1500 zł miesięcznie dla osób mieszkających z kimś

Podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022.

Dodatek jest przyznawany również wtedy, gdy przeciętny dochód przekracza wskazane maksimum. Wtedy jest wypłacana różnica między wysokością dodatku, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Świadczenie nie przysługuje jednak, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.

Z dodatku mogą skorzystać także obywatele lub rodzina obywateli krajów UE, EFTA i Szwajcarii (posiadający prawo pobytu) oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy, którzy mają status uchodźców, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany czy są członkami rodzin cudzoziemców, którzy posiadają taki statut.

Jaka jest wysokość dodatku

Nowy dodatek osłonowy będzie nieco wyższy niż wcześniej. Jego kwota jest uzależniona od rodzaju źródła ogrzewania. Większe świadczenie mogą otrzymać też osoby, które używają do ogrzewania domu węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie pieca do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 228,80/286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20/429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20/607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 657,80/822,25 zł dla gospodarstwa domowego, w którym jest 6 lub więcej osób

kiedy złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć między 1 stycznia a 30 kwietnia 2024 roku.

Jak powiadomimy o przyznaniu dodatku osłonowego

Jeżeli we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego podasz adres poczty elektronicznej (do czego gorąco zachęcamy), prześlemy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na ten adres.

Jak będzie wypłacany dodatek osłonowy                                                                       

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. Będzie on wypłacany jednorazowo do końca czerwca 2024.

 ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Co to jest świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które muszą zająć się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od 1 stycznia w przepisach regulujących przyznawanie świadczenia pojawią się zmiany.

Najważniejsze zmiany

Od nowego roku świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało opiekunom osób z niepełnosprawnościami poniżej 18 roku życia. Świadczenie będzie można łączyć z pracą zarobkową. Poszerzy się również grupa osób, które będą mogły z takiego wsparcia korzystać. Od stycznia 2024 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosiła 2988 zł (podstawowa kwota).

Komu będzie przysługiwać świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne będą mogły otrzymać osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami do ukończenia przez nie 18. roku życia. 

Zmienione przepisy rozszerzają również krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ono przysługiwać:

 • matce albo ojcu,
 • innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny oraz ich małżonkom,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • oraz nowej grupie opiekunów: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Możliwość łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego

Jedną z najważniejszych wprowadzanych zmian jest możliwość łączenia aktywności zawodowej z korzystaniem z tej formy pomocy. Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom bez jakichkolwiek ograniczeń lub limitów w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto świadczenie będzie przysługiwać również, gdy opiekun ma ustalone prawo do renty lub emerytury

Podwyższenie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Nowe przepisy przewidują również, że w przypadku gdy opiekun zajmuje się więcej niż jedną osobą to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest podwyższana o 100% na drugą i każdą kolejną osobę pod opieką.

Orzeczenia bez zmian

Nie ulegają natomiast zmianie rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, które są wymagane przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne.

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach będzie można składać od 1 stycznia 2024 r. w Dziale Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kościuszki 5 pokój nr 12 oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Wniosek będą musiały złożyć także osoby, które pobierają świadczenia na starych zasadach, a będą chciały korzystać z pomocy w oparciu o nowe przepisy

Wzór wniosku o świadczenie pielęgnacyjne na osoby do 18 roku życia od stycznia 2024 - pobierz

Przepisy przejściowe, świadczenie na starych zasadach i specjalny zasiłek opiekuńczy

Z wejściem w życie nowych przepisów zostają uchylone zasady przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Jednak na podstawie przepisów przejściowych specjalny zasiłek opiekuńczy będzie mógł być nadal przyznawany na zasadzie „zachowania praw nabytych”. Dotyczy to również świadczenia pielęgnacyjnego.

Oznacza to, że osoby, które mają lub będą miały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych zasadach, mogą z nich korzystać do końca okresu, na jaki te świadczenia zostały przyznane, także wtedy, gdy podopiecznemu zostanie wydane nowe orzeczenie. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych będzie przysługiwać również wtedy, gdy wniosek na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (czyli w ciągu 3 miesięcy od dnia 31 października danego roku kalendarzowego). 

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w przypadku śmierci osoby wymagającej opieki

W przypadku śmierci osoby wymagającej opieki opiekun zachowuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć.

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE WYPŁACANE PRZEZ ZUS

Od 1 stycznia 2024 r. pojawia się nowy rodzaj świadczenia, czyli świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami, tak, aby mogły decydować jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochody i niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami (np. niezależnie od renty socjalnej).

Warunkiem uzyskania świadczenia wspierającego jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt.  Decyzje o ustaleniu poziomu wsparcia będą wydawały wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast świadczenie będzie przyznawał i wypłacał  Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wysokość świadczenia wspierającego będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia.

Wprowadzono trzy terminy, od kiedy będzie dostępne świadczenie wspierające: 

 • od 1 stycznia 2024 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia 
  od 87 do 100 pkt,   
 • od 1 stycznia 2025 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia
  od 78 do 86 pkt
 • od 1 stycznia 2026 r. – dla osób z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia
  od 70  do 77 pkt

Podany wyżej harmonogram dostępności świadczenia nie będzie dotyczyć osób, które na dzień 31.12.2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, a także osób które od 1.01.2024 r . zdecydują się pobierać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – niezależnie od liczby otrzymanych punktów. 

Świadczenie wspierające albo świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

Osoby z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będą mogły zdecydować od jakiego miesiąca chcą mieć przyznane świadczenie wspierające, dzięki czemu mogą uniknąć sytuacji dublowania się świadczeń.

 

Strefa banerowa