Program - Rodzina 500 plus

Komunikat (Rodzina 500+)

Informujemy że od dnia 4 lipca 2016 r. jedynym punktem składania wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych dla mieszkańców miasta Sieradza jest Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdujący się przy ul. Kościuszki 5 pok. nr 12. Przyjmowanie interesantów w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:15.
______________________________________________________________________________________________

Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

 • Formularze wniosków można pobierać od 21 marca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu - Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Kościuszki 5 pokój nr 12. oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu ul. Polna 5 i w Urzędzie Miasta Sieradza - Biuro Obsługi Klienta. Druk wniosku dostępny jest równierz na naszej stronie.
 • Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r. w poniedziałki w godz. 7.45-16.45 a od wtorku do piątku w godz. 7.45 – 15.15
 • Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.
 • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące , licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
 • Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Punkty składania wniosków (od 1 kwietnia 2016 roku):

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu - Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Kościuszki 5 pok. nr 12 (wszystkie wnioski)
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu - Punkt Informacyjny ul. Polna 5 (tylko wnioski na drugie i kolejne dziecko bez względu na wysokość dochodu uzyskanego przez rodzinę)
 3. Urząd Miasta Sieradza - Biuro Obsługi Klienta (tylko wnioski na drugie i kolejne dziecko bez względu na wysokość dochodu uzyskanego przez rodzinę)
 4. Za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 5. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
 • Platformy usługowej PUE ZUS udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniającą wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie BIP ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniem z ministrem właściwym do spraw informatyzacji,
 • Portalu empatia (empatia.mrpips.gov.pl – należy posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny),
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej EPUAP – (epuap.gov.pl – należy posiadać profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny)

Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane przede wszystkim przelewem na konto.

Strona ministerstwa z wyjaśnieniami Programu Rodzina 500 plus - krok po kroku

Informator 500 plus Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Aktywny druk winosku Program Rodzina 500 plus

Przykładowo wypełnione wnioski oraz załączniki:

wniosek bez kryterium dochodowego

wniosek z kryterium dochodowym

załączniki

 

 

 

 

Strefa banerowa